บริการของเรา

โอ.เอ็น.แอคเคาน์ติ้ง เราคือ Outsource ที่ให้บริการทางด้านงานบัญชีและภาษีในทุกๆ ด้าน มีประสบการณ์งานบัญชี มากกว่า 20 ปี

"ทำไมคุณถึงเลือกใช้บริการกับเรา"

1. ไม่ต้องหาพนักงาน และฝึกอบรมใหม่
2. ได้พนักงานมืออาชีพ
3. ประหยัดต้นทุนในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี
4. งานด้านบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพ
5. ลดปัญหาการถูกสรรพากรประเมินภาษีเพิ่มเติมและเสียภาษีซ้ำซ้อน
6. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี ฟรี

ดังนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าเมื่อใช้บริการกับเราแล้วท่านจะรู้สึกประทับใจและเกิดความคุ้มค่าที่เลือกใช้บริการกับเราอย่างแน่นอน

บริการหลักๆของเรามีดังนี้
ยื่นแบบประจำเดือน

ยื่นแบบประจำเดือน

ยื่นแบบประจำป

ยื่นแบบประจำปี

ปิดบัญชีประจำป

ปิดบัญชีประจำปี

งานด้านการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนราคาถูก

งานด้านการจดทะเบียน
  รายละเอียดบริการของเรา

ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)

   - จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)

   - จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน (ลูกจ้างไม่เกิน 10 คน 500 บาท)

  *** ห้างฯ ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ***

ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

   - จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)

   - จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) ทางอีเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

   - จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

   - จัดทำและยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) (แบบ บช.1) นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีคู่สัญญากับภาครัฐ (เสนอราคาปีต่อปี)

ปิดบัญชีประจำปี ประกอบด้วย

   - บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท

   - จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

   - จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

   - จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้

   - ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

งานด้านการจดทะเบียน ประกอบด้วย

   - ทะเบียนพาณิชย์

   - ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

   - บริษัท จำกัด

   - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   - ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง

 

รายเอียดเสนอบริการบัญชี
บริษัท โอ เอ็น แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เบอร์โทร รับทำบัญชี

081-9010384

อีเมล์ ห้างห้นุ ส่วนสามัญ โอ.เอ็น.แอคเคาน์ติ้ง

bang_on.p@hotmail.com

ไอดีไลน์ ปิดบัญชีประจำปี

ID Line : newjungon